Thiên Thu

THIÊN THU

Tên gốc: 千秋

Tạm dịch: Ngàn đời

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Couple: Yến Vô Sư x Thẩm Kiều

Thuộc tính: bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ

Thể loại: cổ trang, giang hồ (hơi huyền huyễn), HE

Mục lục

Văn án

1 ~o~ 2 ~o~ 3 ~o~ 4 ~o~ 5 ~o~ 6 ~o~ 7 ~o~ 8 ~o~ 9 ~o~ 10

11 ~o~ 12 ~o~ 13 ~o~ 14 ~o~ 15 ~o~ 16 ~o~ 17 ~o~ 18 ~o~ 19 ~o~ 20

21 ~o~ 22 ~o~ 23 ~o~ 24 ~o~ 25 ~o~ 26 ~o~ 27 ~o~ 28 ~o~ 29 ~o~ 30

31 ~o~ 32 ~o~ 33 ~o~ 34 ~o~ 35 ~o~ 36 ~o~ 37 ~o~ 38 ~o~ 39 ~o~ 40

41 ~o~ 42 ~o~ 43 ~o~ 44 ~o~ 45 ~o~ 46 ~o~ 47 ~o~ 48 ~o~ 49 ~o~ 50

51 ~o~ 52 ~o~ 53 ~o~ 54 ~o~ 55 ~o~ 56 ~o~ 57 ~o~ 58 ~o~ 59 ~o~ 60

….

Advertisements